Regulamin

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Piknik Jubileuszowy NGK Ceramics 2024

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611) w związku z organizacją imprezy masowej „Jubileuszowy Piknik Firmowy dla pracowników i ich dzieci” w dniu 15 czerwca 2024 r. na teranie Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie. 
 3. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także z urządzeń znajdujących się na nim. 
 4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 
 5. Użyte w dalszej części regulaminu określenia: 
 1. „teren imprezy” oznacza miejsce wydzielone przez organizatora na organizację imprezy, tj.: 15 czerwca 2024 r. teren Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” zwanym  dalej SKANSEN 
 2. „organizatorzy imprezy” – DREAM EVENTS POLAND SP. Z O.O, z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 35, 
 3. „uczestnik imprezy” – każda osoba obecna na imprezie, w tym: 
  1. pracownicy firmy NGK i ich rodziny
  2. osoby z obsługi technicznej, 
  3. policja, straż pożarna, służby zabezpieczające, służby medyczne, 
  4. ochrona i służby informacyjne 
  5. osoby z identyfikatorami – ORGANIZATOR IMPREZY 
  6. służby porządkowe imprezy – powołane przez organizatora osoby – w tym pracownicy agencji ochrony, legitymujące się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. 

 

§ 2.
Prawa i obowiązki uczestników imprezy

 1. Impreza rozpocznie się o godzinie 15.00 (otwarcie bram od godziny 14.00) i zakończy o godzinie 21.00.
 2. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy, którzy zarejestrowali się w poprawny sposób oraz byli do tego uprawnieni poprzez stronę www.gardenpartyngk.pl.
 3. Przy wejściu na teren imprezy uczestnik otrzymuje kupon/opaskę uprawniający do przebywania na terenie imprezy, który powinien mieć umieszczony na nadgarstku i okazać obsłudze w celu weryfikacji na każdą prośbę.
 4. Wchodząc na imprezę Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ustanowionych regulaminów dla danych zadań i aktywności, zobowiązany jest do dbania o mienie z którego może korzystać w czasie imprezy, stosować się do poleceń służb porządkowych.
 5. Zakaz wstępu na imprezę mają osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 6. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektów i imprezy. 
 7. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach i puszkach, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 8. Dopuszcza się spożywanie na terenie imprezy masowej piwa o zawartości alkoholu do 3,5% w kubkach plastikowych.   

 

§ 3.
Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy w czasie jej trwania.

 1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 2. W czasie trwania imprezy na jej terenie obowiązuje zakaz: 
 1. wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt; 
 2. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci, i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy;
 3. zaśmiecania terenu imprezy; 
 4. nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych; (jeżeli zapisy w umowie tak stanowią) 
 5. wnoszenia i posiadania przez osoby uczestniczące w imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
 6. bezwzględnego wjeżdżania na teren SKANSENU pojazdów mechanicznych bez uzgodnienia i zezwolenia organizatora imprezy wymienionego w par. 1, punkcie 5B.

3. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za: 

 1. bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły; 
 2. stan urządzeń nagłośnieniowych i oświetlających; 
 3. montaż hal namiotowych oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami; 
 4. zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych; 
 5. eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących być przyczyną zagrożeń. 

4. Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas imprezy m.in. poprzez: 

 1. zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu medycznego i hydrantów; 
 2. przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 

5. Służby porządkowe imprezy są obowiązane do: 

 1. legitymowania uczestników imprezy w celu ustalenia tożsamości; 
 2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w par.2 punkt 5. niniejszego regulaminu; 
 3. stwierdzania uprawnień uczestników imprezy do przebywania na imprezie; a w przypadku braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy; 
 4. wydawania poleceń porządkowych uczestnikom imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia imprezy; 
 5. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie dóbr i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę; 
 6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

6. Czynności wymienione w par 3. Punkt 6. powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 

7. Służby porządkowe imprezy są obowiązane: 

 1. nie wpuścić na imprezę osób o których mowa w par. 2. Punkt 3
 2. usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem, 
 3. usunąć z terenu imprezy osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

 

§ 4.
Przepisy karne wynikające z ustawy

 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, ze zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. 
 3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 4. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprezy masowej, regulaminu obiektu lub niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy, służby porządkowe, służby informacyjne lub Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 5. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania imprezy przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności.
 6. Kto w czasie trwania imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza, albo w inny, również niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 7. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 8. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w par. 4. 1-7 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyśpieszonym, o którym mowa w rozdziale 54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.)

 

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin będzie dostępny:
 1. na stronie internetowej organizatora: www.gardenpartyngk.pl
 2. w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.
 1. Uczestnicy biorący udziału w wydarzeniu akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w ramach realizacji filmu promocyjno- marketingowego oraz zdjęć reklamowo-promocyjnych przez organizatora. Zgoda a wykorzystanie wizerunku jest bezterminowa i ma charakter nieodpłatny, nie może być odwołana.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 3.  Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.